Prejsť na obsah

U.S.Steel Košice, s.r.o.- zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 13.10.2020
MK/A/2020/19932


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.10.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti:


„U.S.Steel Košice, s.r.o.- zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie  novej skládky nebezpečného odpadu“


Navrhovateľ – U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 11 Košice, predložil na Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.
Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 03.11.2020.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola týmto o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj zverejnením zámeru na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky