Prejsť na obsah

TOPlast Bernátovce – existujúce zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.12.2021  mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí  konania: „TOPlast Bernátovce – existujúce zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov.“ 

Navrhovateľ – TOPlast, a.s., Werferova 1, 040 11 Košice, predložil   na Ministerstvo životného prostredia SR, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o zmene  navrhovanej činnosti.