Prejsť na obsah

STREDISKO TRIEDENIA PLASTOV A PAPIERA BARCA


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 5.5.2008
A/2008/08602/457

Oznamujem občanom, že dňa 2.5.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti:


„stredisko triedenia plastov a papiera barca".

Navrhovateľ Kosit, a.s., Košice predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Stredisko triedenia plastov a papiera Barca" na posúdenie podľa zákona.
Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona v spolupráci s rezortným a povoľujúcim orgánom, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania správu o hodnotení nahrádzal spracovaný zámer uvedenej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 37 ods. 4 zákona z posúdenia navrhovanej činnosti vydalo záverečné stanovisko č. 10118/07-3.4/bj zo dňa 18.4.2008. V zmysle § 37 ods. 5 zákona Vám oznamujem, že záverečné stanovisko je k dispozícii na Magistráte mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, 3. posch., kanc. D 321, každý pracovný deň od 8, 00 – 15, 00 hod.
Oznam o záverečnom stanovisku je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 5.6.2008.


primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice