Prejsť na obsah

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Mesto Košice, v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom, predložil Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu