Prejsť na obsah

Správy o výsledku kontrol vykonaných v I. polroku 2010

Výsledkom z kontrolnej činnosti podľa plánu kontrol na I. polrok 2010 sú správy o výsledku kontrol:- 
vybavovania sťažností v meste Košice - Kancelária primátora za obdobie roka 2009

-  
plnenia uznesení MZ v Košiciach prijatých v roku 2009

-  hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek nákladov a výnosov

   v Knižnici pre mládež mesta Košice za obdobie rokov 2008 a 2009

-  nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov na 

   ZŠ Jenisejská č.22 v Košiciach za obdobie roka 2009

-  použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice v roku

   2009 u prijímateľa dotácie - MFK Košice a.s.

-  nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov na

   ZŠ Abovská č.36 v Košiciach za obdobie roka 2009

-  nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov na

   ZŠ Fábryho č.44 v Košiciach za obdobie roka 2009

-  nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov na 

   ZŠ Belehradská č.21 v Košiciach za obdobie roka 2009 

Prílohy

1. RTF 56,28 KB Správa o výsledku kontroly kontrolu vybavovania sťažností v Meste Košice - - Kancelária primátora za obdobie roka 2009
2. PDF 178,54 KB Stanovisko a opatrenia MMK - sťažnosti
3. DOC 76,5 KB Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení MZ v Košiciach prijatých v roku 2009
4. DOC 74,5 KB Správa o výsledku kontroly hospodárenia, nakladania s majetkom a vybraných položiek nákladov a výnosov v Knižnici pre mládež mesta Košice za obdobie roka 2008 a 2009
5. RTF 779,96 KB Stanovisko a opatrenia ZŠ Abovská 36
6. RTF 117,18 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie roka 2009 na základnej škole Belehradská 21, Košice
7. PDF 481,84 KB Stanovisko a opatrenia ZŠ Belehradská 21
8. RTF 442,71 KB Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice za rok 2009 v MFK Košice a.s.
9. PDF 282,81 KB Stanovisko a opatrenia MFK Košice a.s.
10. PDF 461,49 KB Stanovisko a opatrenia_ZŠ Jenisejská 22, Košice
11. RTF 95,19 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie roka 2009 na Základnej škole Abovská 36, Košice
12. RTF 109,9 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Fábryho 44, Košice
13. RTF 186,61 KB Správa o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov v ZŠ Jenisejská 22, Košice