Prejsť na obsah

Správy o výsledkoch kontrol vykonaných v I. polroku 2023

Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.,

Dodržiavanie zásad hospodárenia pri nakladaní s bytmi,

Preverenie stavu neuhradených pohľadávok a ich vymáhania,

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice,

Kontrola plnenia uznesení prijatých vo volebnom období 2018 - 2022,

Základná škola, Tomášikova 31, Košice,

Základná škola, Kežmarská 30, Košice,

Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice.