Prejsť na obsah

Sociálna a bytová komisia 2022 - 2026

Činnosť komisie:

  1. prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iných materiálov vo svojej pôsobnosti a zaujíma k nim stanovisko,
  2. prerokúva návrhy koncepcií, ktoré sa vzťahujú na rozvoj mesta v oblasti sociálnych vecí a sociálneho bývania,
  3. prerokúva podnety a žiadosti občanov a zaujíma k nim stanovisko,
  4. prerokúva návrhy rozpočtu pre oblasť sociálnych vecí a bývanie a kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť,
  5. iniciuje a vykonáva stretnutia s mestskými časťami a zaoberá sa s ich problémami v sociálnej oblasti,
  6. sleduje sociálnu situáciu všetkých cieľových skupín (napr. rodín, nezaopatrených detí, seniorov, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, osôb v bytovej núdzi a ďalších skupín odkázaných na pomoc mesta),
  7. s cieľom rozvoja sociálnej pomoci sleduje demografické trendy na území mesta Košice,
  8. iniciuje a predkladá návrhy na možnosti riešení v oblasti pomoci odkázaným obyvateľom mesta Košice, vrátane sociálnych služieb a sociálneho bývania,
  9. vyjadruje sa k prevádzke, kvalite a rozvoju terénnych, ambulantných a pobytových sociálnych služieb na území mesta Košice,
  10. vyhodnocuje svoju činnosť.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách