Prejsť na obsah

Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice

NÁZOV PROJEKTU Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice

LOGO PROGRAMU

  Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR            

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT - EÚ

MIESTO REALIZÁCIE Košice - mestská časť Sever

CELKOVÉ NÁKLADY    135 796,70 €
VÝŠKA NFP   129 006,87 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   129 006,87 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Prioritná os: 7 – REACT-EU. Investičná os: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ: 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu životného prostredia prostredníctvom adaptačných opatrení, budovania prvkov zelenej infraštruktúry a revitalizáciou verejného priestranstva, čím dôjde aj k zníženiu zraniteľnosti krajiny klimatickými rizikami, zníženiu znečistenia ovzdušia, prašnosti a hluku a zároveň k zvýšeniu kvality života obyvateľov mesta Košice.

OPIS PROJEKTU
Zámerom projektu: „Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice“ je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Košice, obnova a zvýšenie atraktivity verejného priestranstva v parku Obrancov mieru.

V rámci projektu bude riešené:
- Rekonštrukcia a obnova spevnených plôch – revitalizácia parkových chodníkov, vytvorenie nových chodníkov, úprava terénu,
- zvýšenie vybavenosti parku – doplnenie mobiliáru (lavičky, koše),
- sadové úpravy – výrub invazívnych drevín a poškodených stromov, výsadba 33 ks nových stromov, doplnenie existujúcich krovov, obnova zničených trávnatých plôch.

Realizáciou projektu dôjde celkovo k zlepšeniu mikroklimatických pomerov v riešenom parku. Rekonštrukciou, obnovou a budovaním priepustných povrchov zvýšime nie len funkčnú, estetickú funkciu parkových chodníkov, ale tiež podporíme zlepšenie mikroklímy znížime prehrievanie povrchov počas letných mesiacov a optimalizujeme vodné hospodárstvo mestských sídel. Odstránením zanedbaných spevnených plôch, ktoré boli zdrojom prašnosti a ich premenou na trávnaté plochy dosiahneme zníženie prašnosti. Vysadením nových stromov, drevín, presadením nevhodne zasadených stromov doplníme existujúcu zeleň tak, aby prispievala k znižovaniu hlučnosti priestranstva. Sadové úpravy, ako prirodzené krajinné prvky prispejú ku ekostabilizačným opatreniam tohto sídliska a budú môcť slúžiť ako ekokoridory pre voľne žijúce organizmy.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavná aktivita projektu: Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru Košice.

VÝSTUPY PROJEKTU
Obnovené otvorené priestranstva v mestských oblastiach – 8415,7 m2

ZAČIATOK REALIZÁCIE   06/2023
UKONČENIE REALIZÁCIE   11/2023
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/