Prejsť na obsah

RECYKLAČNÁ ZÁKLADŇA KOŠICE - BARCA

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 5.6.2008
A/2008/11954/457

Oznamujem občanom, že dňa 2.6.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení :

recyklačná základňa košice - barca."

Navrhovateľ, Koľajové a dopravné stavby, Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti „Recyklačná základňa Košice - Barca", ktorý podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon").

Na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe hodnotenia zámeru, s prihliadnutím na doručené stanoviská a na základe „Stanoviska k odporúčaným podmienkam" určilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortným orgánom, povoľujúcim orgánom a dotknutou obcou a po prerokovaní s navrhovateľom v zmysle § 32 zákona, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti.

Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321, 3. posch., každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. po dobu jedného mesiaca t.j. do 4.7. 2008.

Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční do 2.7.2008. Presný termín bude verejnosti oznámený uverejnením pozvánky na tejto úradnej tabuli, oznamom na internetovej stránke mesta www.kosice.sk.

primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice