Prejsť na obsah

Projekt Climate Resilient Communities of Central Europe – MISSION CE CLIMATE

NÁZOV PROJEKTU Climate Resilient Communities of Central Europe – MISSION CE CLIMATE

LOGO PROGRAMU

    

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu a Európskou úniou vo výške 80 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

MIESTO REALIZÁCIE    Košice
CELKOVÉ NÁKLADY    156 800 €
VÝŠKA NFP    125 440 €

PROGRAM Interreg CENTRAL EUROPE
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je podporiť komunity v strednej Európe, aby sa stali odolnými voči klíme a aby reagovali koordinovane na procesy spôsobené zmenou klímy. Prostredníctvom projektu budú vybudované trvalé systémy (komunitné klimatické misie) a kapacity v komunitách (integrované stratégie, miestne akčné plány, riešenia), konajúce nad rámec sektorového prístupu zavedením medzisektorového riadenia so silnou účasťou občanov.

OPIS PROJEKTU
Mesto Košice bude urýchľovať adaptačný proces v meste a bude pôsobiť ako ústredné miesto pre misiu Community Climate Mission. Mesto Košice sa bude spolu s partnermi podieľať na pilotných projektoch zameraných na demonštráciu prenosných riešení z rôznych základných dimenzií: riadenie, sociálno-ekonomické systémy a environmentálne systémy s replikovateľnosťou v širšom meradle. Mesto Košice bude spolu navrhovať inovatívne IKT riešenie na meranie klimatických zmien, analýzu a interpretáciu údajov a ich využitie na koordinované plánovanie (a monitorovanie) vo všetkých sektoroch a poskytovanie údajov občanom a iným zainteresovaným stranám.

AKTIVITY PROJEKTU
• Projektové a finančné riadenie
• Povinné informovanie a publicita
• Vypracovanie spoločnej mapy a metodiky pre zriadenie misií odolných voči zmene klímy
• Navrhovanie spoločnej stratégie spoločenstiev pre odolnosť voči zmene klímy v Strednej Európe
• Vývoj a implementácia spoločného nadnárodného pilotného projektu
• Budovanie komunitného vlastníctva riešení a podnecovanie akcií vedených občanmi
• Budovanie kapacít kľúčových zainteresovaných strán
• Návrh a testovanie digitálneho riešenia pre monitoring klimatických zmien v komunitách

VÝSTUPY PROJEKTU
Realizáciou projektu budú podporované systémy odolnosti voči zmene klímy v partnerských komunitách, zvýšia sa kapacity komunít prispôsobiť sa zmene klímy pomocou nových poznatkov a nástrojov, zvýši sa aktivácia občanov, aby prispeli ku klimatickej odolnosti komunít so zvýšeným povedomím a vyvinú sa riešenia prostredníctvom pilotných projektov, ktoré reagujú na výzvy adaptácie komunity koordinovane. 

Hodnotenie zraniteľnosti mesta Košice

ZAČIATOK REALIZÁCIE    04/2023
UKONČENIE REALIZÁCIE    03/2026
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/