Prejsť na obsah

PREČERPÁVACIA STANICA NAFTY PRK, spol. s.r.o., KOŠICE

Oznamujem občanom, že dňa 10.3.2006 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„Prečerpávacia stanica nafty PRK, spol. s.r.o., Košice.“


Navrhovateľ, PRK, s.r.o., Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Prečerpávacia stanica nafty PRK, spol. s.r.o., Košice“.


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 12.4.2006.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od doručenia zámeru, t. j. do 7.4.2006.Ing. František Knapík
námestník primátora
poverený zastupovaním primátora mesta