Prejsť na obsah

Polyfunkčný objekt OC ROCCA - doručenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Navrhovateľ, BUILDING CITY, s.r.o., Južná trieda 117 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer predmetnej zmeny činnosti.