Prejsť na obsah

POLYFUNKČNÝ OBJEKT II - KOLOSEUM, KOŠICE, k. ú. NIŽNÁ ÚVRAŤ

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 16.5.2008
A/2008/10905/457

Oznamujem občanom, že dňa 15.5.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„polyfunkčný objekt II - koloseum, košice, k. ú. NIŽNÁ ÚVRAŤ".

Navrhovateľ EAST DEVELOPMENT COMPANY, a.s., Bratislava, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Polyfunkčný objekt II - Koloseum, Košice, k. ú. Nižná úvrať" na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2008/00977-4 zo dňa 13.5.2008, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je oznámenie o rozhodnutí zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 13.6.2008.primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice