Prejsť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 19.08.2020
MK/A/2020/13627


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.08.2020 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti:


„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027“


Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o strategickom dokumente príslušnému orgánu.


OÚ Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, na základe doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti a po prerokovaní s navrhovateľom určil podľa § 8 zákona rozsah hodnotenia strategického dokumentu.


V zmysle § 8 zákona je oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a webovom sídle www.kosice.sk, pričom verejnosť, dotknuté orgány a ďalšie osoby ako subjekty procesu posudzovania môžu podľa ods. 8 zákona predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia činnosti do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky