Prejsť na obsah

Parkovací dom VSD na Staničnom námestí - oznámenie o neposudzovaní

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 21.01.2021
MK/A/2021/08875


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.01.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:


„Parkovací dom VSD na Staničnom námestí“   , k.ú. Stredné mesto, Staničné námestie 1


Navrhovateľ, i2f, s.r.o., Opatovská 10, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný zámer činnosti.
Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 ods.11 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/048646-002 zo dňa 31.12.2020, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.


Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.


Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky