Prejsť na obsah

Oznamy k výzve IROP_PO7-SC76-2021-80_Catching-up Regions

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webstránke MIRRI – IROP boli zverejnené oznamy:

  • Oznam o termíne uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP- PO7-SC76-2021-80

Termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP- PO7-SC76-2021-80 je stanovený na 19. 09. 2022.

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-termine-uzavretia-5-hodnotiaceho-kola/

 

  • Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 03. 08. 2022

Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 5 675 512 Eur (zdroj EÚ).

Link: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznamenie-ro-pre-irop-o-disponibilnej-indikativnej-vyske/