Prejsť na obsah

OZNÁMENIE O ZMENE konania vereného prerokovania

MESTO KOŠICE
OZNÁMENIE O ZMENE


Košice, 20.05.2021
MK/A/2021/11307


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.05.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie MŽP SR č. 6071/2021-1.7/pb 22942/2021 zo dňa 23.04.2021 o tom, že nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť:
„Košice m.č. Barca – Zariadenie na úpravu vybraných druhov
odpadov“.
Toto rozhodnutie MŽP SR nadobudne právoplatnosť dňa 7.06.2021, následne MŽP SR túto informáciu o právoplatnosti oznámi dotknutej obci, ktorá v termíne do 30 dní zabezpečí verejné prerokovanie v spolupráci s navrhovateľom.

Nakoľko predmetné rozhodnutie MŽP SR t. č. nie je ešte právoplatné, verejné prerokovanie zvolané na deň: 26.05.2021 o 14.00 hod.
                                                                                          - sa ruší -
Mesto Košice, ako dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o tejto ZMENE oznámením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.
Mesto Košice ako dotknutá obec po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia oznámi verejnosti a dotknutým subjektom nový termín konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky