Prejsť na obsah

Oznámenie o začatí správneho konania - verejná vyhláška

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje pod č. OU-KE-OSZP3_2021/007222-2 zo dňa 26.03.2021 účastníkom konania začiatok konania  vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Honda Civic, EVČ KS-498ED (VIN JHMEJ93400S125862), ktoré sa nachádzalo na parkovisku vo vlastníctve mesta,  nadobudne štát. Pobyt účastníka konania nie je Okresnému úradu Košice známy, oznámenie má podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky.