Prejsť na obsah

Oznámenie o verejnom prerokovaní ZMIEN A DOPLNKOV ÚPN HSA KOŠICE a ÚPN Z KRÁSNA

Útvar hlavného architekta mesta Košice z podnetu samosprávy mestskej časti zabezpečuje obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice a ÚPN Z Krásna.

Zmeny a doplnky sa týkajú nového rozvojového územia v severnej časti katastrálneho územia Krásnej - tzv. Východného mesta, kde sa navrhuje spôsob funkčného využívania a priestorového usporiadania územia. V územnom pláne zóny je podrobnejšie riešený spôsob zástavby územia Na hore, ktoré nadväzuje na jestvujúcu zástavbu rodinných domov.

Súčasťou zmien a doplnkov je doplnok záväznej časti - regulatívov pre územný rozvoj.

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa

23.4.2008 o 16.00 hod.

v kultúrnom dome v Krásnej.
Fyzické a právnické osoby a vlastníci pozemkov môžu odo dňa zverejnenia 14.4.2008 do 13.5.2008 uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme na podateľni Magistrátu mesta Košice, na Útvare hlavného architekta a na MÚ MČ Krásna, alebo elektronicky na adrese uhamke@euroweb.sk