Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4011 Črmeľ do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/kontakt
Bratislava
9177/2020-6.1
41277/2020
Kováčiková/02 5956 2322
20.08.2020


Vec
Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4011 Črmeľ do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Týmto Vám oznamujeme, že dňa
17. septembra 2020 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4011 Črmeľ1 do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Predmetom ochrany v SKUEV4011 Črmeľ je predovšetkým druh európskeho významu mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi).


Prerokovanie, ktoré bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 17. septembra 2020 so začiatkom o 12:00 hod na Okresnom úrade Košice v miestnosti č. 101 (budova A):
1. základné údaje o SKUEV4011 Črmeľ
2. odôvodnenie zaradenia SKUEV4011 Črmeľ do národného zoznamu
3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia SKUEV4011 Črmeľ do národného zoznamu
4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu SKUEV4011 Črmeľ do národného zoznamu.
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva -
https://www.minzp.sk/uradna-tabula/


Prílohami tohto oznámenia sú mapa navrhovaného SKUEV4011 Črmeľ a zoznam parciel podľa registra „C“ katastra nehnuteľností (stav k 31.12.2019), ktoré do tejto lokality zasahujú.


Bližšie informácie o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove (kontaktná osoba: RNDr. Ema Gojdičová, tel. č.: + 421 903 298 343, e-mail:
ema.gojdicova@sopsr.sk
), resp. Okresný úrad v sídle kraja Košice (kontaktná osoba: RNDr. Darina Barabasová, tel. č.: 055/6001 384, e-mail:
darina.barabasova@minv.sk
).
S pozdravom


RNDr. Jana Durkošová
riaditeľka odboru ochrany prírody
1 názov lokality bude štandardizovaný

Prílohy