Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č. 16/2023“ - verejná vyhláška

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona

verejné prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č. 16/2023“

Do návrhu je možné nahliadnuť na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice, na Miestnom úrade MČ Košice – Krásna nad Hornádom v pracovných dňoch 8:00 - 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č. 16/2023“ s odborným výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 stavebného zákona sa uskutoční

dňa 23.11.2023 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, miestnosť č. D 310.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č.16/2023“ v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.