Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Košice - Šebastovce

Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 23 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie

 

Návrhu Územného plánu zóny Košice – Šebastovce“,

 

ktoré je k nahliadnutiu na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice a na Miestnom úrade Šebastovce  v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk, sekcia územné plánovanie – aktuálne oznamy.

  Verejné prerokovanie „Návrhu Územného plánu zóny Košice - Šebastovce“ podľa § 23 ods. 3 stavebného zákona s verejnosťou a vlastníkmi regulovaných pozemkov s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční

 

dňa 16.07.2021 o 15 00 hod. na MÚ MČ Košice - Šebastovce

Podbeľová 1, 040 17 Košice, Kultúrny dom.

 

            Verejnosť a vlastníci regulovaných pozemkov sú oprávnení podať písomné pripomienky k Návrhu  Územného plánu zóny Košice - Šebastovce do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, referát Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky  doručené po tomto termíne sa neprihliadne.

 

 

Aktualizácia 5.11.2021 

Medzi prílohy bola doplnená Záväzná časť textovej časti návrhu ÚPN-Z so zapracovaním pripomienok OÚKE Odbor starostlivosti o ŽP, úsek OPaK.