Prejsť na obsah

Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívne výške finančných prostriedkov výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74_cyklistická doprava

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, stav k 10.11.2021.

 

Počas doterajšieho trvania výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 52 384 184 Eur (zdroj EÚ). Pri indikatívnej alokácii na výzvu vo výške 21 000 000 EUR (zdroj EÚ) predstavuje výška potenciálnej disponibilnej alokácie na výzvu 0 Eur.

 

Oznámenie je dostupné na webovom linku:  https://www.mpsr.sk/oznamenie-ro-pre-irop-o-aktualnej-disponibilnej-indikativnej-vyske-financnych-prostriedkov-vyclenenych-na-vyzvu-na-predkladanie-zonfp-na-zvysovanie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopra/1124-67-1124-17285/