Prejsť na obsah

Overovacia štúdia - „Národné tréningové centrum Košice“

Overovacia štúdia - „Národné tréningové centrum Košice“ je spracovaná v zmysle záväznej časti Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011 prijatých Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č.381 zo dňa 17.09.2012 - Lokalita č. 14.2 – Ihrisko na Popradskej, v zmysle  uznesenia č. 520 prijatého na XIX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Košiciach dňa 20.10.2020 a v zmysle stanoviska Útvaru hlavného architekta k Overovacej štúdii spracovanej po verejnom prerokovaní, ktoré prebehlo 14.1.2021.

Predmetom overovacej štúdie je nový návrh stavby, ktorý výrazne mení účel stavby oproti pôvodnému návrhu NTC, vrátane zrušenia diváckej prevádzky. Základná funkcia je tréningové zariadenie vrcholového športu miestneho a regionálneho charakteru. Súčasťou objektu NTC sú športovo-relaxačne a oddychové funkcie prístupné pre širokú verejnosť s doplnkovou funkciou - bufet, reštaurácia, fitnes centrum, servis a predaj športových potrieb, rehabilitačne stredisko, administratíva a technické vybavenie.

Koncepcia usporiadania hlavného stavebného objektu spočíva v tvorbe dvoch funkčne odlišných hmôt budov spojených prekrytou dvoranou. Predsadená prevádzková budova s architektonickou tektonikou fasád, s dvomi nadzemnými podlažiami a jedným polozapusteným podzemným podlažím, dopĺňa uličnú zástavbu Popradskej ulice.  Tenisová hala je riešená ako jednoúrovňový objekt s hracou plochou na úrovní polozapusteného podzemného podlažia, kde sa nachádzajú hlavne šatne hráčov. Hala obsahuje 6 tenisových kurtov radených v dvoch radoch, zadné dva tenisové kurty je možné upraviť na osem bedmintonových ihrísk. V strede haly na rozhraní kurtov je z nástupnej úrovne hlavného vstupu prevádzkovej budovy vedený vyhliadkový most.

Hlavné exteriérové plochy pozostávajú z ôsmich tenisových kurtov z toho 6 ihrísk má antukový povrch a dve ihriská v juhozápadnom rohu majú tvrdý povrch, po obvode kurtov je umiestnená ochranná výsadba izolačnej zelene. K ihriskám sú dovedené potrubia polievacieho vodovodu. Rekreačno - oddychová zóna je tvorená pobytovým priestranstvom so zeleňou a s detským ihriskom v nadväznosti na exteriérovú terasu reštaurácie.