Prejsť na obsah

OŠ -Obytná zóna Košice - Girbeš

 

  Riešené územie administratívne spadá do územia MČ Myslava (SV časť k. ú. Myslava, cca 90% riešeného územia) a MČ Sídlisko KVP (SZ časť k. ú. Grunt). Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia mesta a je obklopená prevažne poľnohospodárskou pôdou a plochami trvalých trávnych porastov. V platnom územnom pláne je definovaná ako plocha viacpodlažnej bytovej výstavby.

 

OŠ má definovať priestorovo-funkčnú skladbu riešeného územia s cieľom vytvorenia logických segmentov, v zmysle ktorých by bolo možné iniciovať zmeny a doplnky územného plánu mesta a následne obstarať samostatné územné plány zón na jednotlivé etapy výstavby. Primárne funkčné využitie je zástavba bytových a rodinných domov. Ďalším dôležitým cieľom štúdie bolo podrobnejšie overiť trasovanie dlhodobo plánovanej prepojovacej komunikácie medzi zástavbou Na Kope a Ul. Jána Pavla II. na sídlisku KVP, ako aj skoordinovať všetku potrebnú technickú infraštruktúru pre navrhovanú intenzitu zástavby. Súčasťou OŠ bolo aj dopravno-kapacitné posúdenie, ktoré na základe výsledkov realizovaného sčítania dopravy preukázalo realizovateľnosť zámeru.

 

UŠ bude použitá ako územnoplánovací podklad pre ďalšiu projektovú prípravu riešeného územia.

 

Prílohy

1. ZIP 2,71 MB OŠ -Obytná zóna Košice - Girbeš Širšie vzťahy
2. PDF 4 MB OŠ -Obytná zóna Košice - Girbeš Komplexný urbanistický návrh
3. PDF 1,3 MB OŠ -Obytná zóna Košice - Girbeš Technická infraštruktúra – vodné hospodárstvo
4. PDF 1,31 MB OŠ -Obytná zóna Košice - Girbeš Technická infraštruktúra –elektrika a plyn
5. PDF 2,14 MB OŠ -Obytná zóna Košice - Girbeš Regulačné bloky
6. ZIP 533,28 KB OŠ -Obytná zóna Košice - Girbeš Priečny rez
7. PDF 622,74 KB OŠ -Obytná zóna Košice - Girbeš Textová časť