Prejsť na obsah

OŠ Moňok

OŠ umožní overenie a zhodnotenie vytvorenej spoločnej metodológie. Na základe záverov teritoriálnej analýzy Prímestského lesoparku Košice, spracovanej Mestskými lesmi, boli v Košiciach vytypované dve lokality pre pilotný projekt. Mesto Košice, ako jeden z partnerov medzinárodného projektu zabezpečuje na podklade spracovanej analýzy dopracovaný návrh prímestského parku v lokalite Bankov a Ťahanovce. Hlavné ciele spracovania OŠ sú: spresniť spôsob využívania územia, koordinovať priestorovo jednotlivé rekreačné aktivity, definovať systém dopravného sprístupnenia a vybavenia rekreačnej oblasti, navrhnúť formu a mieru intenzity využitia rešpektujúc požiadavky na ekológiu a životné prostredie a vychádzajúc z vlastníckych pomerov na území. Verejné prerokovanie konceptu "Overovacej štúdie Prímestský park Košice Moňok" sa uskutočnilo v období od 14. 11. 2012 do 03. 12. 2012. V rámci procesu prerokovania sa dňa 22. 11. 2012 uskutočnil Magistráte mesta Košice odborný výklad spracovateľa. Na základe pripomienok z verejného prerokovania konceptu OŠ bol spracovaný čistopis OŠ.

Prílohy

1. PDF 1,69 MB MOŇOK
2. PDF 2,04 MB MOŇOK
3. PDF 578,24 KB MOŇOK
4. PDF 411,89 KB MOŇOK
5. PDF 972,37 KB MOŇOK
6. DOC 204 KB MOŇOK