Prejsť na obsah

OŠ - DOMINO II

Predmetom spracovania Overovacej urbanistickej štúdie „Domino II“ bolo poskytnutie názoru na využitie celého, zatiaľ nezastavaného územia, určenie jeho urbanistických, kompozičných a dopravných napojení na existujúcu zástavbu a dopravný systém, overenie celkových potrebných kapacít technickej infraštruktúry a vymedzenie cenných území z hľadiska zachovania ekologickej stability a zelene.

Hlavným cieľom spracovania overovacej štúdie bolo vymedziť územie pre následne spracovanie Územného plánu zóny. Na základe vyhodnotenia pripomienok získaných zverejnením konceptu štúdie na stránkach mesta Košice a zozbieraním podnetov verejnosti, ktoré boli následne vyhodnotené a zapracované do čistopisu overovacej štúdie, bolo preukázané možné riešenie územia ako celku, ktoré definuje nevyhnutné technické a environmentálne predpoklady pre jeho rozvoj a zástavbu. Na základe štúdie bude možné etapizovať rozvoj územia po menších častiach, ktoré budú majetkovo-právne pripravené na výstavbu. Pre tieto lokality bude v zmysle záväzných regulatívov UPN-HSA Košice spracované najprv Zadanie a následne Územný plán zóny, ktorý definuje záväzné podmienky pre novú výstavbu v riešenom území.

Predmetom štúdie ako nezáväzného územnoplánovacieho podkladu pre spracovanie ÚPN-Z je vytvorenie obytnej zóny v severnej časti riešeného územia, poskytujúcej záujemcom o bývanie v rodinných domoch a bytových domoch kvalitné obytné prostredie, vybavené nevyhnutnými zariadeniami občianskeho vybavenia, komplexnou dopravnou a technickou infraštruktúrou, návrh regulácie územia a zberu dažďovej vody s dôrazom na existujúci ekostabilizačný prvok MÚSES, v dotyku s navrhovanou lokalitou, biocentrum Jazierko na Hlinisku tzv. „Pľuvátko“.

OŠ bude použitá ako nezáväzný územnoplánovací podklad pre ďalšiu projektovú prípravu riešeného územia.

Prílohy

1. PDF 14,89 MB Overovacia štúdia "DOMINO II" Výkresová časť
2. PDF 1,37 MB Overovacia štúdia "DOMINO II" Textová časť