Prejsť na obsah

Odborné preškolenie pre Mestskú políciu Košice.

Dňa 25. februára 2011 v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A sa uskutočnilo odborné preškolenie na tému: „Kontrola činnosti taxislužby a výkon odborného dozoru v podmienkach Mestskej polície Košice", na ktorom boli prítomní zástupcovia organizácií:
Slovenský metrologický inšpektorát – pracovisko Košice – Ing. Gabriela Lešková
Slovenská legálna metrológia, n.o., odbor metrológie, MP Košice – Ing. Miloš Ujlaky
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice – Ing. Ladislav Čéplő
Obvodný úrad Košice, Odbor živnostenského podnikania – Ing. Alena Vaisová
Oddelenie správy komunikácií MMK, Referát dopravy – Ing. Henrieta Harabinová
KR PZ Košice, Krajský dopravný inšpektorát – por. Ing. Martin Kandráč, npráp. Csaba Csatlós.

Činnosť taxislužby je regulovaná iba čiastočne a riešenie si vyžaduje komplexný a systémový prístup. Taxislužba je definovaná v § 18 a § 18a zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov. Túto činnosť ďalej v §12 a §13 upravuje vykonávací predpis – vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 311 zo 17. októbra 1996 (v súčasnej dobe Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja).
Zákonom a vykonávacím predpisom boli stanovené podmienky na vykonávanie taxislužby a mala by sa tým zabezpečiť primeraná kvalita poskytovaných služieb. Regulácia cien taxislužby sa nevykonáva. Pri vykonávaní odborného dozoru nad činnosťou taxislužby sa kontroluje plnenie zákonom stanovených požiadaviek a vykonávajú ho pracovníci obce aj za asistencie mestskej polície. Mesto môže všeobecne záväzným nariadením upraviť podrobnosti o výkone práce vodiča taxislužby na území mesta. Mestá zatiaľ túto možnosť využívajú len zriedka.
Na odbornom preškolení sa zúčastnilo 102 príslušníkov Mestskej polície Košice (ďalej len (MsP). Pozvaní lektori vo svojich príspevkoch prezentovali odborné stanoviská k danej problematike, pri ktorých sa dotkli tém ako:
- legislatívne požiadavky týkajúce sa používania taxametrov
- výkon odborného dozoru z pohľadu metrologickej inšpekcie
- rozdiel medzi prevádzkovaním živnosti a podnikaním v cestnej doprave
- postup pri kontrole vodiča vozidla taxislužby resp. vodiča vykonávajúceho prepravu osôb.

Na otázky z radov poslucháčov odzneli v záverečnej diskusii upresňujúce odpovede prítomných odborníkov. Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy oddelenia výchovy, školenia a výcviku MsP Košice. Hlavným cieľom preškolenia bola teoretická príprava príslušníkov MsP a zosúladenie postupu všetkých subjektov podieľajúcich sa na vykonávaní odborného dozoru.

Zdroj: MsP Košice