Prejsť na obsah

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

NÁZOV PROJEKTU  Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

LOGO PROGRAMU                    


ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MIESTO REALIZÁCIE   Mesto Košice – I-IV

CELKOVÉ NÁKLADY    270 199,12 €
VÝŠKA NFP PRE PRIJÍMATEĽA    248 173,36 €
VÝŠKA NFP PRE UŽÍVATEĽA    8 264,81 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ    229 669,25 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.
Špecifický cieľ: 2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

POSKYTOVATEĽ    Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavný cieľ: Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19, ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni.
Špecifické ciele projektu:
Cieľom projektu je zamedzenie šírenia infekcie medzi obyvateľmi a prevencia pred šírením infekcie na verejnosti, vo verejnom priestranstve, verejných budovách, dopravných prostriedkoch a priestranstvách s vysokou hustotou obyvateľstva a koncentráciou osôb so zníženými, resp. chýbajúcimi hygienickými návykmi.
Minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie COVID-19

OPIS PROJEKTU
Projekt a jeho plánovaná realizácia je v kontexte stratégie IROP, kde v rámci ochrany verejného zdravia a podpory prevencie bude pomoc smerovať do krajského mesta Košice a jeho mestskej funkčnej oblasti. Realizácia projektu bude prebiehať v oblasti, pre ktorú je príznačná vyššia miera osídlenia, vysoká migrácia a hustá sieť mestskej hromadnej dopravy. Mesto Košice je vyhľadávaným miestom osôb znevýhodnených skupín s menšími alebo žiadnymi hygienickými návykmi, bez domova, ktorí sú bezprostredne vystavení nákaze. Realizáciou projektu naplníme stanovené ciele projektu ale aj plánovaný zámer a to: podpora opatrení na spomalenie či zamedzenie šírenia vírusu COVID 19. Podpora bude zameraná na zabezpečenie ochranných pomôcok, prostriedkov a materiálno-technického vybavenia súvisiaceho s používaním ochranných prostriedkov.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity projektu:
1. Zabezpečenie ochranných pomôcok a materiálno technického vybavenia Mesto Košice
2. Zabezpečenie ochranných pomôcok a materiálno technického vybavenia Obec Haniska
3. Odberové miesto na testovanie a diagnostiku Covid 19

Hlavné aktivity projektu sú v súlade s typom aktivity: C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID 19, ochrana verejného zdravia. a B) Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií.

VÝSTUPY PROJEKTU
Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov
Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia
Podpora testovacích kapacít na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID 19
V rámci tejto aktivity boli a budú obstarané ochranné pomôcky a materiálno technické vybavenie určené na zamedzenie šírenia infekcie medzi obyvateľmi a prevencia pred šírením infekcie na verejnosti, vo verejnom priestranstve, verejných budovách, dopravných prostriedkoch a priestranstvách s vysokou hustotou obyvateľstva a koncentráciou osôb so zníženými, resp. chýbajúcimi hygienickými návykmi.

ZAČIATOK REALIZÁCIE    03/2020
UKONČENIE REALIZÁCIE    06//2023
TYP PROJEKTU    Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/