Prejsť na obsah

OBYTNÝ SÚBOR TITUS BOROVICOVÝ HÁJ,

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 5.5.2008
A/2008/12652/457

Oznamujem občanom, že dňa 2.5.2008 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„obytný súbor titus borovicový háj,
popradská košice."


Navrhovateľ, TITUS POPRADSKÁ, s.r.o., Košice predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Obytný súbor TITUS Borovicový háj, Popradská Košice."


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 30.5.2008. Zámer je uverejnený na internetovej stránke www.enviroportal.sk


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Obvodný úrad ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 27.5.2008.
primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice