Prejsť na obsah

Obytný súbor POVRAZY - oznámenie o podaní návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia

V súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom :  „Obytný súbor POVRAZY“ vydaného tunajším stavebným úradom – Mestom Košice, pracoviskom Košice – Západ, Tr. SNP č.48/A, Košice pod č. A/2016/18048-07/II/VIR dňa 3. novembra 2016 (právoplatné dňa 6. decembra 2016) vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov a následne zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti : „Obytný súbor POVRAZY“ – 1. etapa podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení  neskorších predpisov.  Viac v prílohe ...