Prejsť na obsah

Obytný súbor Panoráma 5 v Košiciach

Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor Panoráma 5“ v Košiciach, bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 21.02.2018 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3–2018/005065 (právoplatné dňa 15.03.2018), z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať.
Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je prístupné na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

 

Prílohy

1. PDF 79,65 KB Žiadosť