Prejsť na obsah

Obytný súbor BD - Panoráma 6

Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/011707 zo dňa 23.03.2020 (právoplatné dňa 22.06.2020), z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať. Citované právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na webovej sídle orgánu, ktorý ho vydal ( https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-panorama-6 )

Prílohy

1. PDF 132,36 KB Obytný súbor BD - Panoráma 6 žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením