Prejsť na obsah

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2021/013939-5 zo dňa 24.05.2021   oboznamuje účastníkov konania v súlade so zákonom o odpadoch s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo  k vozidlu Ford Siera žlto - zlatej farby, EČV KE-025CU (VIN WFOAXXGBBALU64378)  nadobúda štát resp. či sa vozidlo stáva starým vozidlom.