Prejsť na obsah

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE_OSZP3-2021/007222-3 zo dňa 17.05.2021 doručeným na Mesto Košice dňa 19.05.2021 oboznamuje účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie  vo veci umiestnenia vozidla Honda Civic, EČV: KE 498ED VIN:JHMEJ93400S12586 vlastníka Zuzana Kaľatová, Postupimská 9, Košice v súlade so zákonom o odpadoch na určené parkovisko spoločnosti Fe-MARKT s.r.o. Košice.