Prejsť na obsah

Obchodné centrum Merkury market Slovakia, s.r.o.

Oznamujem občanom, že dňa 28.12.2005 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti:


„Obchodné centrum Merkury market Slovakia, s.r.o."


Navrhovateľ, Merkury Market Slovakia, s.r.o. v zastúpení Ing. arch. Rudolfom Bicekom, architektonický ateliér, Prešov, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z., zámer činnosti „Obchodné centrum Merkury Market Slovakia, s.r.o."


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 23.1.2006.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia SR do 6 týždňov od doručenia zámeru, t. j. do 7.2.2006.


Ing František Knapík
námestník primátora,
poverený zastupovaním primátora mesta