Prejsť na obsah

Obchodné centrum Košice, Pri hati

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 19.10.2020
MK/A/2020/14449


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 16.10.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosti:


„Obchodné centrum Košice, Pri hati“


Navrhovateľ, PRIMIM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer navrhovanej.
Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/029029 zo dňa 09.10.2020, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.
Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky