Prejsť na obsah

Obchodné centrum Košice, Pri Hati

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 08.06.2020
MK/A/2020/14449


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2020 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti:


„Obchodné centrum Košice, Pri Hati“
MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce


Navrhovateľ – PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, predložil Okresnému úradu Košice, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.
Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 29.06.2020.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola týmto o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj zverejnením zámeru na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky