Prejsť na obsah

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 04.12.2020
MK/A/2020/19761


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.12.2020 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ strategického dokumentu:

„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“


Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, predložil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o strategickom dokumente príslušnému orgánu.
OÚ Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, na základe doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutých obcí a dotknutej verejnosti a po prerokovaní s navrhovateľom určil podľa § 8 zákona rozsah hodnotenia strategického dokumentu.
V zmysle § 8 zákona je oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle www.kosice.sk a na www.enviriportal.sk/sk/eia,
pričom verejnosť, dotknuté orgány a ďalšie osoby ako subjekty procesu posudzovania môžu podľa ods. 8 zákona predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia činnosti do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky