Prejsť na obsah

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 238 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice