Prejsť na obsah

Návrh riešenia – Územný plán obce Sokoľany

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 26.06.2020
MK/A/2020/07793


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.06.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správy o hodnotení strategického dokumentu:


„Návrh riešenia – Územný plán obce Sokoľany“


Obstarávateľ, Obec Sokoľany v zastúpení starostom obce, Sokoľany 193, 044 57 Haniska, predložil Okresnému úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP správu o hodnotení navrhovaného strategického dokumentu podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská a záznam z verejného prerokovania strategického dokumentu bol podľa § 13 zákona vypracovaný záverečný odborný posudok odborne spôsobilou osobou.
Okresný úrad Košice okolie podľa § 14 zákona vydal záverečné stanovisko č. OU-KS-OSZP-2020/001085-013 zo dňa 05.05.2020.
Podľa § 14 zákona Vám oznamujeme, že záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C 313, na 3. poschodí (referát životného prostredia a energetiky), každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Oznam o doručení záverečného stanoviska je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta www.kosice.sk, text záverečného stanoviska je zverejnený na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky