Prejsť na obsah

MZ_XXIX

Prílohy

1. RTF 77,89 KB Správa z kontroly dodržiavania termínov, resp. lehôt pri vybavovaní spisov, dokumentov a žiadostí a taktiež na dodržiavanie a plnenie uznesení MZ v Košiciach za obdobie január – august 2009 na Útvare hlavného architekta mesta Košice
2. PDF 827,25 KB Príloha Písomné stanovisko a návrh opatrení ÚHA k zisteným nedostatkom
3. RTF 231,63 KB Správa z kontroly vybraných nákladových položiek za obdobie roka 2008 v DPMK a.s. Košice
4. PDF 877,55 KB Príloha Písomné stanovisko a návrh opatrení DPMK, a. s. k zisteným nedostatkom
5. RTF 243,59 KB Správa z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom za obdobie rokov 2007 a 2008 na Základnej škole Družicová 4, Košice
6. PDF 247,6 KB Príloha Písomné stanovisko a návrh opatrení ZŠ Družicová 4, Košice k zisteným nedostatkom
7. RTF 141,34 KB Správa z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom na Základnej škole Polianska 1, Košice za obdobie rokov 2007 a 2008
8. RTF 128,93 KB Správa z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom na Základnej škole Želiarska 4, Košice za obdobie rokov 2007 a 2008
9. XLS 163 KB Príloha k správe ÚHA 2009 - TABUĽKA