Prejsť na obsah

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 24.11.2020
MK/A/2020/12835


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.11.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti:


„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice


Navrhovateľ, Železnice SR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, predložil Okresnému úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, správu o hodnotení vplyvov na ŽP navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa príslušných ustanovení zákona, vydal OÚ Košice – okolie v súlade s § 37 zákona „záverečné stanovisko“ č. OU-KS-OSZP-2020/006677 zo dňa 18.11.2020.
V zmysle § 37 ods. 5 zákona Vám Mesto Košice oznamuje, že záverečné stanovisko je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky), každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Oznam o záverečnom stanovisku je zverejnený na úradnej tabuli mesta Košice a na internetovej stránke mesta www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky