Prejsť na obsah

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 08.09.2020
MK/A/2020/12835


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.09.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa bude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:


„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice“
Košice, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov,
Kysak


Navrhovateľ, Železnice SR, Klemensova 8, 831 04 Bratislava, predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný zámer činnosti.


Po zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice - okolie rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2020/006677-047 zo dňa 04.09.2020, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona o EIA.

Toto zisťovacie konanie bolo zahájené 06.06.2019. V časti – odôvodnenie - tohto rozhodnutia sa uvádza: „ Zlyhaním vnútorného systému prvostupňového správneho orgánu bolo rozhodnutie zverejnené a opätovne zaslané dotknutým subjektom dňa 04.09.2020.


Mesto Košice, ako dotknutá obec v zmysle § 29 zákona bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci posudzovania navrhovanej činnosti po ukončení zisťovacieho konania.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky