Prejsť na obsah

MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE ŽILINA – KOŠICE, ÚSEK TRATE KYSAK (mimo) - KOŠICE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice,18.10.2006
A/2006/12498/457

Oznamujem občanom, že dňa 16.10.2006 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„modernizácia železničnej trate žilina – košice, úsek trate kysak (mimo) - košice."


Navrhovateľ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, zastúpený spoločnosťou sudopTRADE, s.r.o., Košice predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 16.11.2006.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 10.11.2006.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice