Prejsť na obsah

Modernizácia železničnej trate Žilina- Košice, úsek trate Kysak - Košice

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 06.07..2020
MK/A/2020/ 12835


Mesto Košice oznamuje občanom a dotknutým subjektom, že „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti:


„Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Kysak - Košice“


navrhovateľa - Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, ktorej verejné prerokovanie bolo pôvodne plánované a zvolané pozvánkou na deň: 01.07.2020 v budove Magistrátu mesta Košice o 14.00 hod. a bolo zrušené,
sa uskutoční v náhradnom termíne


dňa 20.07.2020 (pondelok)
v budove MMK o 14.00 hod. v zasadačke C-205, 2. poschodie
(možnosť prípadnej zmeny miesta konania bude včas oznámené)


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky