Prejsť na obsah

Modernizácia železničnej trate Žilina- Košice, úsek trate Kysak-Košice

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 29.06.2020
MK/A/2020/ 12835


Mesto Košice oznamuje občanom a dotknutým subjektom, že „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti:
„Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Kysak-Košice“
navrhovateľa - Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava, ktorej verejné prerokovanie bolo zvolané pozvánkou na deň: 01.07.2020 v budove Magistrátu mesta Košice o 14.00 hod.


                                                                                     je zrušené


z dôvodu karanténnej situácie (COVID-19) dotknutých pracovníkov Oddelenia Útvaru hlavného architekta Mesta Košice, v dôsledku čoho by nebolo možné odborne prerokovať navrhovanú činnosť v požadovanom rozsahu.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky