Prejsť na obsah

Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká Ida, Skanska SK a.s. - nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 10.05.2021
MK/A/2021/09620


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.05.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti:


„Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká Ida, Skanska SK a.s.“


Navrhovateľ, Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 ods.1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer navrhovanej činnosti.
Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o vyznačení právoplatnosti rozhodnutia v Bratislave dňa: 06.05.2021.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky