Prejsť na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

Navrhovateľ, COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava predložil Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii posudzovania vplyvov na ŽP, odboru posudzovania vplyvov na ŽP, podľa § 22  zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných  odpadov“.