Prejsť na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

 

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa  29.11.2021  mu bolo ako  dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa  podľa zákona o EIA nebude posudzovať navrhovaná činnosť:  „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov.“ 

Navrhovateľ, ENVIROCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie  podľa § 29 ods. 1 písm. a)  zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene  a doplnení   niektorých zákonov (ďalej ako „zákon EIA“),  zámer navrhovanej činnosti.